О ОРГАНИЗАЦИЈИ

Хуманитарна организација “Стара Рашка” је хуманитарна, невладина, нестраначка и непрофитна организација више физичких и правних лица, организована као Удружење. Организација је слободна и самостална у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Статутом и законом.

Основана је 17. априла 2000. године. Њена прва регистрација извршена је у Савезном министарству правде СРЈ, под бр. 371-262/2000-07 од 26.04.2000. године као Фондација “Миливоје Мића Мандић”, а наставила са радом као Хуманитарна организација “Стара Рашка” по решењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу РС бр. 130-024-00-00589/2007-07 од 14.03. 2007. године и решењу о пререгистрацији Агенције за привредне регистре РС бр. БУ 11668/2011 од 16.05.2011. године.

Организација има канцеларију на Новом Београду у улици Булевар уметности на броју 27 на I спрату.

Основни циљеви и задаци Организације су побољшање услова за живот и рад угроженог становништва Рашке области, поспешивање његовог економског, друштвеног, демографског и духовног развоја и заустављање његове миграције са овог простора, са приоритетом пружања хуманитарне и социјалне помоћи. Своје активности ради остваривања одређених циљева Организација може проширити и ван Рашке области.

Својом активношћу у Рашкој области покрива општине: Пријепоље, Прибој, Нова Варош, Сјеница, Нови Пазар и Тутин, простор од близу 5.000 квадратних километара и око 300.000 становника, од којих 30% Срба и 70% Бошњака-муслимана. По попису из 1961. године проценат је био 70% : 30% у корист Срба. Број Срба се видно смањује, тако да неке средине остају без Срба и уместо мултиетничке постају етнички чисте.

Из изнетог стања проистекли су циљеви и задаци, који су детерминисани Статутом Организације.

Циљеви Организације:

 • да Рашка област остане и опстане као мултиетнички простор;

 • да се у Рашкој области одржи постојећа демографска структура становништва;

 • да се побољшају услови за живот и рад становништва у Рашкој области, да се богатством замени сиромаштво и да се створе услови за квалитетан суживот, толеранцију и разумевање између етничких и конфесионалних структура;

 • да се елиминишу покушаји негирања самобитности Рашке области као колевке српске државности и духовности, било кроз неадекватне називе ове Области или неадекватну територијалну организацију; и

 • да Рашка област не доживи судбину Косова и Метохије.

Задаци Организације:

 • да спроводи активности у складу Статута, Програма рада и закона;

 • да пружа хуманитарне и социјалне помоћи;

 • да стимулише склапање бракова и рађање деце;

 • да пружа финансијске и друге помоћи здравственим, културно-просветним и научним установама и појединцима који се баве овим пословима, верским заједницама, привредно-туристичким, културним и спортским манифестацијама;

 • да помаже ревитализацију села – изградњу инфраструктуре, унапређење сточарства, ратарства и воћарства и развој сеоског туризма;

 • да подстиче повратак породица из града на село и насељавање села Рашке области са избеглим, прогнаним и расељеним лицима;

 • да помаже обнову и изградњу историјских објеката и објеката духовне културе; и

 • да обезбеди средства за подмирење нужних трошкова пословања Организације.

Орагнизација за сада има следећу организациону структуру: Највиши орган Организације је њена Скупштина и чине је сви њени чланови. Руководство Организације чине: Инокосни органи (председник, заменик председника, два подпредседника, Извршни директор, менаџер Организације и председник Скупштине), Управни одбор кога чини 15 члчанова и Надзорни одбор кога чини 5 чланова; На терену своје активности Организација реализује преко својих Испостава у свим општинама Рашке области, Подружница у Краљеву, Крагујевцу, Чачку, Ужицу и Новом Саду и Филијала у Канади, Немачкој и Шведској. Рад Организације подржава близу 3000 чланова физичких лица, око 150 сталних и повремених донатора и исто толико чланова правних лица, што је чини посебном, јер није познато да у Србији постоји хуманитарна организација која има у свом чланству правне субјекате.

Импресивни су резултати које је Организација постигла за тринаест година постојања. Прикупила је у земљи и иностранству донације у вредности око два милиона евра. Помогла је финансијски и организационо, непосредно или посредно, склапање око 300 бракова, са девојкама из иностранства. Бесплатно је поделила пољопривредницима саднице питоме леске, у вредности 150.000 евра. Дала је сточарима подстицајна средства за набавку око 600 оваца и коза. Основала је на планини Јавор Сабор српске омладине из матице и расејања. Организационо и финансијски помаже одржавање Златарске сиријаде, највеће привредно-туристичке манифестације у Рашкој области. Улагала је у изградњу путева ка селима Рашке области. Опремала је болнице и помагала центре за рад са особама са посебним потребама у Рашкој области. Наведено је само део остварених циљева и задатака од националног значаја.

За десетогодишњи рад Организацију је Синод Српске православне цркве одликовао Орденом Светога Саве.