ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу чл. 39. ст. 1. алинеја 4., Статута Хуманитарне организације „Стара Рашка“, Управни одбор је на седници 21. марта 2017. године, д о н е о

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Овај Програм је заснован на основним циљевима  Организације (члан 10. Статута) као и смерницама из V поглављa Извештаја о раду за 2016. годину, који је усвојила Скупштина и досадашњим искуствима у реализацији Програма у претходних 17 година. Ако се у току текуће године наметне потреба за непланираним активностима, Управни одбор ће посебним одлукама те активности уврстити у Програм рада.

Активности обухваћене овим Програмом рада кроз пројекте, програме и планове Управног одбора односе се на период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.    

Хуманитарној организацији су сви становници Рашке области једнаки, без обзира на националност, веру, политичку припадност, године старости и место становања, али ће увек водити рачуна о основним циљевима детерминисаним у Статуту Организације. Пошто су и финансијски и организациони капацитети Хуманитарне организације ограничени и увек мањи од потреба, приоритет у програмима и давању помоћи имаће, пре свега, појединачни и колективни чланови Организације, као и оне локалне самоуправе, удружења, групе грађана или појединци који су сами покренули неку иницијативу и активност, а Хуманитарној организацији се обраћају за помоћ било које врсте. У процесима давања помоћи увек водити рачуна да помоћ добије што већи број корисника.           

IIПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Обележавање Дана Организације

Дан Хуманитарне организације је 26. фебруар. Тог дана Организација је и 2017. године обележила крсну Славу – Свети Симеон Мироточиви и одржала редовну 17-ту годишњу Скупштину.

Носиоци ове активности су председник Скупштине и Управни одбор.

2. Информативно-промотивне активности

2.1. Дружење са донаторима

Хуманитарна организација је пренела обавезу и планира да организује у континуитету дружење са донаторима и због тога је и активност која се до сада звала “Вече донатора” преименовала у „Дружење са донаторима“ из чисто практичних разлога. Ову промену назива је у складу са овлашћењима из Статута Организације регулисала Одлуком УО на седници од 09.03.2017. године. Планирана активност ће се реализовати са циљем да се постојећим и потенцијалним донаторима предоче организационе промене и да их упознамо са Програмом рада. Такође, то је прилика да се донатори друже и међусобно договарају о сарадњи.

Управни одбор ће, уз договор са донаторима, одредити место и време одржавања скупа.

 2.2. Трибина Хуманост нема нацију

У сарадњи са Испоставом Хуманитарне организације у Новој Вароши, 27. априла, планирана је трибина под називом "Хуманост нема нацију". На трибини ће бити представљен рад Организације из домена пружања помоћи болесним у Рашкој области. Тада ће се Здраственом центру у Новој Вароши уручити вредни поклони у виду опреме за рад, а једној од сеоских школа у општини Нова Варош Организација ће даровати један компјутер.

У периоду октобар/новембар 2017.године планира се у Немачкој хуманитарни концерт са циљем прикупљања средстава за помоћ у лечењу оболелих од леукемије и других облика карцинома.

  Носилац активности је извршни директор за здраство уз пуну сарадњу Управног одбора.

2.3. Сусрети и сарадња са Хуманитарном фондацијом „Стара Рашка“ из Канаде

Од свих пројеката из овог Програма сарадња са ХФ „Стара Рашка“ из Канаде и са породицом Вараклић је на првом месту, због вредности помоћи која стиже из Канаде и значаја те помоћи. Планирана су два сусрета са породицом Вараклић у времену њиховог боравка у Србији.

Носилац активности је Управни идбор.

2.4. Сарадња са Српском православном црквом

У време пролећног и јесењег заседања Сабора Српске православне цркве обавиће се разговор са владикама из дијаспоре да у својим епархијама на погодан начин упознају вернике о постојању и успешном раду Хуманитарне организације „Стара Рашка“, њеним циљевима и задацима и неопходној подршци овој Организацији.

Носилац активности је извршни директор за односе са црквом и дијаспором и Управни идбор.

2.5. Организација стручних расправа

Организовати током године стручне расправе (округле столове, предавања, семинаре, трибине…) са тематиком везаном  са Програмом рада и активностима Хуманитарне организације на простору њеног деловања.

Време одржавања стручних расправа током године ускладити са евентуалном конкретним активностима на терену (као што су подела воћних садница, обележавање значајних датума и сл.) а детерминисати термине накнадним одлукама Управног одбора.

Носилац активности је Управни одбор уз пуну сарадњу са извршним директорима.

3. Хуманитарне и социјалне помоћи

Хуманитарне и социјалне помоћи увек ће се давати онима којима су потребне. То су:  болесни, сиромашни, у случају смрти, елементарних непогода и у другим случајевима угрожености, првенствено члановима Организације; институције здраства, културе и школства, посебно у руралним подручијима Рашке области. Социјано-друштвене помоћи у 2017. усмеравати на развој воћарства и осавремењавање капацитета сеоских домаћинстава савременом механизацијом.

3.1.Хуманитарна помоћ деци у Рашкој области

Захваљујући дијаспори односно Хуманитарној фондацији “Стара Рашка” из Канаде, Хуманитарна организација је почетком 2017. године, за Божићне празнике, поделила хуманитарну помоћ у износу од по 5.000 динара сиромашној и болесној деци у Рашкој области из Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши, за 860-торо деце.

Додатно, у току године Организација ће из својих средстава и наменских донација наставити са овом активношћу.

Ангажовање на реализацији ове активности траје током целе године, а носилац активности је Управни одбор уз координацију са Испоставама и пуну сарадњу са Хуманитарном фондацијом „Стара Рашка“ из Торонта.

3.2. Пружање помоћи оболелим од леукемије и других облика карцинома

Организација ће прикупљати средстава намењена за лечење оболелих од леукемије и других облика карцинома, а са обезбеђеним средствима вршиће организовање прихвата и смештаја оболелих, проналажење донора сепарисаних тромбоцита и других крвних деривата и активно помагати у организацији лечења оболелих.

У зависности од могућности Организација  ће се активно укључити у прикупљању помоћи за лечење и других тешких болести.

Активно ће се помагати установе здраства у Рашкој области у набавци дефицитарних лекова и медицинске опреме.

Активност траје целе године, а носилац активности је итвршни директор за здраство и Управни одбор.

3.3. Активност прикупљања робних помоћи за Рашку област

Управни одбор ће организовати акције прикупљања материјалне помоћи (храна, одећа, обућа, школски прибор, играчке и др.) за децу, сиромашне и болесне на простору свога деловања.

Такође ће се обезбеђивати робне донације за помоћи установама (болнице, школе, вртићи и др.) а у циљу побољшања услова живота и рада становништва на тим просторима.

Акција прикупљања и поделе робне помоћи трајаће целе године, а носилац активности је Управни одбор са извршним директорима.

3.4. Учешће на конкурсима

Непрекидно праћење огласа и конкурса код државних институција на републичком и локалном нивоу, разних фондова у земљи и иностранству и благовремено аплицирање на пројекте који су у функцији остваривања циљева и задатака Организације.

Активност траје током целе године, а носилац активности је Управни одбор и извршни директори.

4. Борба против “беле куге”

Планира се обнова сарадње са организацијом „Морача-Розафа“ из Скадра по овој активности, уз проширење те активности и на Источне земље. У вези овог пројекта сарадња ће бити остварена са свим субјектима у земљи који се баве овом проблематиком, а за евентуалне контакте са источним земљама координирати активности уз помоћ СПЦ и РПЦ.

Активност траје током целе године, а носилац активности је Управни одбор.

5. Инвестициона улагања

Наставља се улагање у инфраструктуру и изградњу и обнову објеката са приоритетом на рурална подручија. Инвестициона улагања у Рашкој области ће се реализовати у 2017. години у складу са наменским донацијама за поједине пројекте.

До сада је већ обезбеђена наменска донација за поправку пута Гобате-Бистрица у општини Нова Варош.

За обнову цркве у селу Штитково Хуманитарна организација је у 2016.години донирала значајна финансијска. У току 2017.године „Стара Рашка“ ће свој допринос обнови пружити према својим могућностима.

Обезбеђена је значајна количина грађевинског материјала (цреп и плочице) која ће у складу потреба и одлука Управног одбора бити дељена онима којима је најпотребнија у Рашкој области.

Активност траје током целе године,м а носилац активности је Управни одбор.

6. Организовање скупова и манифестација и учешће у њима

"Стара Рашка" има веома богато и разноврсно искуство у организовању или  учествовању на разним скуповима и манифестацијама. Те активности су доприносиле остварењу неког од циљева Организације. У складу организационо-финансијских могућности Организација ће на некима само присуствовати, на некима ће посредно или непосредно учествовати у организацији, а неке ће финансијски помоћи.

Планирано је да се директно укључимо у организацију:

Обележавања Јаворског рата (1876-1878)

Од 2016.године на планини Јавор отпочело је заједничко обележавање Јаворског рата од стране „Старе Рашке“ и Војске Србије. Манифестација ће се реализовати на две локације (Калипоље и Јавор). У склопу манифестације ће се реализовати протокларни део Војске Србије, литургијски део СПЦ и час историје ун организацији Дома културе у Ивањици. У манифестацију ће бити (финансијски) укључено 20 општина и градова Западне Србије.

Активност се реализује 12. јула 2017.године, а носилац активности је локалне самоуправе општина Ивањица и Нова Варош и Управни одбор ХО „Стара Рашка“.

Сабор српске омладине из матице и расејања

Манифестација траје већ пуну деценију уз устаљени протокол у коме учествују српски културно-уметнички ансамбли из расејања и матице. Организовање заједнички реализују општина Ивањица и ХО „Стара Рашка“ уз повремено суфинансирање ресорних министарстава.

Активност ће се реализовати 11. и 12. јула 2017.године, а носилац активности испред Организације биће Одбор кога ће именовати Управни одбор.

Индиректно ће Организација бити укључена у неке од манифестација, али је због значаја истих за Рашку област наметнута оправданост активног присуства и у 2017. години: Госпођиндански сабор у Штиткову – општина Нова Варош, Видовдански сабор у Крајчиновићима – општина Прибој и манастирски сабор у Ковиљу на Голији – општина Ивањица.

Уколико током године Организацији пристигне захтев за учешће у још некој од манифестација из ове категорије и са ових простора, Управни одбор ће посебном одлуком определити начин ангажовања.

Време одржавања ових манифестација је јун-јули-август месец, а носилац активности је Управни одбор.

7. Омасовљење и ширење Организације

Омасовљење је кључни задатак развоја ове Организације.

План је да се у 2017. години у Хуманитарну организацију учлани више чланова физичких лица у односу на предходне године. Појачати активност Организације на повећању броја донатора и чланова правних лица, који услов је од кључног значаја за добар рад Организације.

Показало се да је Организација прошле године у раду на терену са члановима Извршних одбора Испостава и Подружница имала одређеног напретка. Посебно је напредовала Испостава у Пријепољу, али и даље остаје потреба проналажења активнијих кандидата у постојећим Испоставама и Подружницама и изналажење начина за активирање Испостава и Подружница у другим градовима. Ово је један од кључних предуслова већег присуства Организације на терену. Помоћ коју ће Организација пружати неком подручју зависиће у највећој мери од испољених иницијатива или покретања одређених активности Испостава или Подружница са тог подручја.

Планира се у 2017. години оснивање најмање једне Филијале у расејању (Беч или Чикаго) у сарадњи са СПЦ и званичним представницима земље у МСП.

Ова активност Организације трајаће током целе године, а носилац активности је Управни одбор.

8. Унапређење администрације, технике пословања и кадровска решења

Потребно је осавременити електронску опрему за рад, проширити пословни простор (простор за састанке и магацински простор) и обезбедити потребне извршиоце. У 2017. години Организација планира трајно решити канцеларијски простор.

Ажурирати електронско плаћање рачуна и уз ангажовање књиговодствене агенције водити финансијско пословање Организације.

Изменама Статута створене су шире могућности за рационалније руковођење Организацијом. Избор Секретара Организације извршити у складу са Статутом, правилником и потребама Организације.

Организацији је неопходно обезбедити једно моторно возило.

Активности и задатке из ове области решавати током године, а носилац ће бити Управни одбор.

9. Сарадња са другима

Хуманитарна организација може своје активности успешно реализовати уз подршку ресорних министарстава, других државних органа и организација, локалних самоуправа, Српске православне цркве, дијаспоре, посебно у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, са установама културе, просвете и науке. Планира се сарадња и са сродним организацијама у Републици Српској и Црној Гори.

Да би одржали ниво својих активности и препознатљивости, биће потребно да се програмски удружујемо, нарочито код конкурисања за средства по појединим пројектима, јер је ово услов за дугорочност и стабилност постојања.

Организација ће наставити сарадњу са сродним удружењима грађана.

У плану је јачање сарадње са медијима (електронски и писани), како би промовисали простор Старе Рашке и Хуманитарну организацију.

Планиране активности трају током целе године, а носиоци ће бити извршни директори уз пуно координацију са Управним одбором.

IIIФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

а) Планирани приходи за 2017. годину

Рбр

И з в о р

И з н о с

1.

Пренос средстава из 2016. године

4.895.840,00

2.

Донације у земљи

5.100.000,00

3

Донације из иностранства

5.200.000,00

4.

Приход од пројеката који су на буџету Државе

1.000.000,00

5

Чланарина правних лица

350.000,00

6.

Чланарина и добровољни прилози физичких лица

1.000.000,00

7.

Остали приходи

1.000.000,00

УКУПНО ДИНАРА

18.545.840,00

б) Планирана подршка раду Хуманитарне организације у роби и услугама у 2017. години

Донације у роби и услугама показале су се као сврсисходне, а убудуће биће их још више.

Управни одбор ће у 2017. години посебну пажњу посветити овим донацијама када су у питању деца, сиромашни и болесни, као и за институције здраства, школства и културе у Рашкој области.

IV ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Програм рада реализоваће се зависно од расположивих финансијских средстава и пружене подршке у роби и услугама. Имајући у виду тренутну економску кризу, која може и да се продуби, треба рачунати и на редуковање планираног.

За извршење Програма рада стараће се Управни одбор, Директор Организације и Извршни директори. Извршење Програма рада спроводи се уз пуну координацију са Филијалама, Испоставама и Подружницама Организације.

Програм рада учинити доступним јавности, електронским путем, штампањем и поделом. Програм уручити садашњим и будућим донаторима и свима који могу и хоће да допринесу његовој реализацији.

 

Б    е    о    г    р    а   д,

21. март 2017. године                                                                                                                                                                                       ХО  „С т а р а   Р а ш к а“

                                                                                                                                                                                                                           У П Р А В Н И  О Д Б О Р                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                    Милован Ивановић, председник