Хуманитарна организација ''Стара Рашка'' из Београда на основу члана 51. Статута  р а с п и с у ј е,

К   О   Н   К   У   Р   С

За доделу новчане награде „Стара Рашка” најбољем редовном студенту, академских студија, школске 2017/2018.године (чији родитељи живе у Рашкој области), са просечном оценом изнад 8,00 на студијама следећих факултета Универзитета у Београду:

  • Пољопривредни факултет,
  • Факултет ветеринарске медицине и

  • Шумарски факултет.

При учешћу на конкурсу потребно је приложити:

  • Потврду факултета о успешности студирања у 2017/2018. години (да су положени сви испити - да нема преноса у наредну годину),

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, осим за студенте који су тај докуменат доставили Организацији предходних  година), и

  • Уверење о месту пребивалишта за родитеље, издато од стране Министарства унутрашњих послова општине становања.

Молбе се подносе непосредно (сваког радног дана од 09 до 15 часова) до 16. фебруара 2018. године, на адресу Хуманитарна организација „Стара Рашка“, Антифашистичке борбе 29, спрат V, стан 17, 11070 Београд или поштом на исту адресу.

Награде се уручују на годишњој Скупштини Организације 26. фебруара 2019. године.

Све информације у вези конкурса могу се добити на телефон 011/3131 638.                                                                     

У П Р А В Н И   О Д Б О Р

Добитници студентских награда за успех у 2017. години            

ДОНАТОРИ