На основу Одлуке Управног одбора Хуманитарне организације “Стара Рашка” из Београда од 12. новембра 2013. године, о г л а ш а в а м о

 

Ј А В Н И П О З И В

 

за израду главног пројекта летње позорнице (бине)

на планини Јавор, на основу постојећег идејног решења.

 

За израду пројекта могу конкурисати правна и физичка лица која имају лиценцу за пројектовање објеката ове врсте.

Документација идејног решења може се преузети од Хуманитарне организације “Стара Рашка” лично у канцеларили Организације од 09 до 16 часова сваког радног дана.

Рок израде и предаје овереног пројекта је 10.12.2013. године. Понуду са ценом и прихватањем рока израде пројекта доставити до 20. новембра 2013. године на адресу: Хуманитарна организација “Стара Рашка”, 11070 Београд, Булевар уметности 27/I спрат.

Све информације могу се добити на телефон 011 3131 638 или Е-маил: humorg@stararaska.org.

 

У П Р А В Н И О Д Б О Р

Војин Вучићевић, председник

ДОНАТОРИ